COMETT PLUS spol. s r.o.

RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání

GO PARKING - parkování u letiště

POČASÍ

KURZOVNÍ LÍSTEK

Euro125.44
Americký dolar122.49
Britská libra129.67
Švýcarský frank124.35
Japonský yen10019.84
Australský dolar116.06
Bulharský leva113.01
Egyptská libra11.43
Chorvatská kuna13.38
Indická rupie10029.75
Indoneská rupie10001.57
Kanadský dolar117.71
Marocký dirham12.44
Ruský rubl10030.53
Thajský baht10067.02
Turecká lira11.63

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE, ÚČASTI, ROZSAHU A KVALITY SLUŽEB ZAHRNUTÝCH DO CEN ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ KANCELÁŘE COMETT PLUS, spol. s r.o. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky)


Následující všeobecné smluvní podmínky CK platí pro všechny zájezdy a pobyty pořádané cestovní kanceláří COMETT PLUS spol. s r.o. (dále jen CK).

1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné cestovní smlouvy potvrzené CK a úhrady zálohy zákazníkem na účet CK. Tímto okamžikem je uzavřena cestovní smlouva. Předáním nebo zasláním vyplněné a podepsané cestovní smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami CK, uznává je a souhlasí s nimi. Katalogy zájezdů jsou vydávány ve velkém předstihu. CK si proto vyhrazuje právo oznámit, před uzavřením cestovní smlouvy, změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. V takovém případě, kdy se údaje na cestovní smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené na cestovní smlouvě.
2. CENA ZÁJEZDU
Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou potvrdí CK na cestovní smlouvě. Ceny jsou cenami smluvními mezi CK na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Obsah cen je uveden u nabídky jednotlivých služeb. CK má právo na jednostranné zvýšení ceny do 21. dne před zahájením zájezdu, a to v případech, kdy po datu stanovení cen v katalogu (tzn. 1.12.předcházejícího roku) došlo ke změně ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb, spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo směnného kursu české koruny vůči konvertibilním měnám, použitého pro stanovení ceny zájezdu, tj. ke dni 1.12. předcházejícího roku a to více než 10%. V tomto smyslu upravené ceny zájezdu jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny služby, které zatím zákazník nečerpal a které jsou obsahem ceny. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Náklad CK na vedlejší služby, které nejsou obsahem ceny, jako např. telefonické nebo telefaxové vyžádání služeb v zahraničí, rezervace a telefonické či elektronické dotazy do zahraničí i v tuzemsku, o které zákazník CK požádá, hradí zákazník, a budou účtovány odděleně od sjednané ceny zájezdu. Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.
3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
CK má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Zákazník zaplatí dle typu zájezdu buď zálohu 50% z ceny zájezdu nebo plnou cenu zájezdu, a to při uzavření cestovní smlouvy. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 35 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny zájezdu. Doplatek celkové ceny zájezdu, která s ním byla sjednána v cestovní smlouvě, musí zákazník uhradit nejpozději 35 dnů před zahájením čerpání služeb dohodnutých v cestovní smlouvě. Při placení složenkou se termínem zaplacení rozumí termín, kdy CK obdrží potvrzení o zaplacení. Při placení fakturou nebo převodem z účtu se termínem zaplacení rozumí termín, kdy je na běžný účet CK připsána požadovaná částka. V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky) hradí zákazník. Bez zaplacení celé ceny zájezdu v termínu, uvedeném v cestovní smlouvě, nemá zákazník nárok účastnit se zájezdu a čerpat služby. Doklad pro ubytování a čerpání dalších služeb (Voucher) bude zásadně zákazníkovi předán až po úplném zaplacení ceny zájezdu.
Ceny zájezdů CK v katalogu LÉTO byly kalkulovány na základě kursu české koruny k EUR ze dne 1.12. předcházejícího roku
4. ZMĚNY SLUŽEB, ZMĚNY PROGRAMU, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A RUŠENÍ ZÁJEZDU
Pokud nastanou okolnosti, které cestovní kanceláři brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny a nebo zájezd zrušit. Takové změny je CK povinna sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění, bez jakýchkoliv stornopoplatků, při zrušení zájezdu ze strany cestovní kanceláře a při závažné změně programu, místa ubytování, způsobu přepravy a ceny zájezdu. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních apod. důvodů. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí. CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd, pokud nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, potřebného k uskutečnění zájezdu. O zrušení zájezdu je CK povinna informovat zákazníka nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu nebo čerpání zaplacených služeb. V tomto případě má zákazník právo na vrácení celé částky bez dalších náhrad. CK si vyhrazuje právo na změnu data a hodiny příjezdu, hodiny odjezdu, jakož i změnu trasy a věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů, jež mají přímý i nepřímý dopad na kalkulaci ceny zájezdu nebo z důvodu mimořádných okolností (nejistá politická i vojenská situace v navštívené zemi), stávky, dopravních problémů a poruch, neštěstí a dalších okolností, které CK nemohla ovlivnit. CK nepřebírá ve shora uvedených případech odpovědnost za důsledky a škody plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu. CK rovněž nepřebírá odpovědnost za změny programu zájezdu, trasy a služeb z důvodu zásahu vyšší moci v průběhu zájezdu. V tomto případě může CK zajistit jen služby v souladu se svými možnostmi. CK si vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení, je-li tato změna provedena ze strany zahraničního partnera a CK nemohla tuto změnu odvrátit. V takovém případě CK garantuje ubytování, případně stravování (dle zaplacených služeb) v jiném ubytovacím zařízení minimálně na stejné úrovni.
5. ZMĚNA CESTOVNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
Změna cestovní smlouvy, na základě písemného požadavku zákazníka, bude ze strany CK provedena, pokud to bude možné. V období 20 a méně dní před zahájením zájezdu, posuzuje CK požadavek zákazníka na změnu termínu zájezdu nebo změnu místa nebo typu ubytování jako storno ze strany zákazníka a zákazník je povinen zaplatit CK stornopoplatky dle bodu 6.
6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA - STORNOPOPLATKY
Zákazník má právo před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené cestovní smlouvy s CK (stornovat zájezd). Toto odstoupení musí učinit písemně. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kde je písemné odstoupení (storno zájezdu) doručeno cestovní kanceláři. V tomto případě má CK právo účtovat stornopoplatky (odstupné). Stornopoplatek je splatný ihned. Po odečtení stornopoplatků z celkové ceny zájezdu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Výše stornopoplatku závisí na době, kdy CK obdržela požadavek zákazníka na storno zájezdu, a to:
a) 40 a více dní před zahájením zájezdu 400,- Kč/osobu
b) 39 až 30 dní před zahájením zájezdu 10% z ceny zájezdu, minimálně však 400,- Kč/os.
c) 29 až 21 dní pře zahájením zájezdu 25% z ceny zájezdu
d) 20 až 7 dní před zahájením zájezdu 50% z ceny zájezdu
e) 6 až 3 dny před zahájením zájezdu 80% z ceny zájezdu
f) 2 dny a méně před zahájením zájezdu 100% z ceny zájezdu
Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení zájezdu (odjezdu či nástupu na zájezd). V případě storna zájezdu (zrušení účasti) jedné ze dvou osob ve dvoulůžkovém pokoji, musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení apartmá nižším počtem osob. V opačném případě tato osoba nesplňuje podmínky pro vystavení ubytovacího poukazu - Voucheru a nemohou jí být poskytnuty služby. V případě, že se zákazník nedostaví k čerpání služeb v místě ubytování, zmešká odjezd zájezdu nebo musí být vyloučen ze zájezdu, nemá nárok na vrácení jím zaplacené finanční částky. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu na základě svého přání zruší účast zájezdu nebo svévolně nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemůže uplatnit nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby.
7. ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY
Zvláštními službami jsou ty služby, které nejsou součástí ceny. Tyto služby platí zákazník vždy zvlášť. Zákazník musí své požadavky na zvláštní služby uvést při uzavření cestovní smlouvy a tyto musí zaplatit současně při úhradě zálohy nebo celé ceny zájezdu. CK neručí za sníženou úroveň cizích služeb u takových akcí, které si zákazník objednává na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace.
8. POJIŠTĚNÍ
Ceny zájezdů zahrnují povinné smluvní pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.
8.1. Povinné smluvní pojištění CK - na jeho základě vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
Podrobná ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění zákazníků CK jsou uvedena v dokladu pojišťovny, který obsahuje název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události, a který zákazníci obdrží při podpisu cestovní smlouvy. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do České republiky, včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka. které mu vznikly proti CK v důsledku nesplnění cestovní smlouvy, přecházejí u povinně smluvního pojištění CK na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. V informačním letáku pojišťovny, který zákazník obdrží při podpisu cestovní smlouvy jsou uvedeny podrobnosti o podmínkách a rozsahu pojištění.
9. CESTOVNÍ DOKLADY
Zákazníci, kteří se přihlásí k zájezdům, odpovídají za platnost svých cestovních dokladů v době konání zájezdu. V případě, že tomu tak není a zákazník se tohoto důvodu nemůže zájezdu účastnit, postupuje CK stejně jako by zákazník zájezd stornoval, tedy dle bodu 6. Zákazníci, kteří si zajišťují vlastní dopravu, odpovídají za veškeré potřebné doklady nezbytné k cestám do zahraničí (zelená karta, mezinárodní řidičský průkaz apod.). K datu zpracování údajů do tohoto katalogu se pro cesty do Chorvatska přes Rakousko, Slovinsko, Slovensko nebo Maďarsko, ani pro cesty do Itálie a na Slovensko nevyžadovalo vízum ani zvláštní zdravotní formality.
10. DODRŽOVÁNÍ CELNÍCH, DEVIZOVÝCH A OSTATNÍCH PŘEDPISU
Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a ostatní předpisy České republiky nebo navštívené země. Pokud by zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil průběh a program zájezdu, nebo pokud závažným způsobem poruší celní, devizové a ostatní předpisy České republiky nebo navštívené země, může bát vyloučen z účasti na zájezdu, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb.
11. REKLAMACE
Nároky na reklamace musí zákazník uplatnit u CK písemně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Došlo-li k nesplnění programu nebo některých služeb z viny CK, má zákazník právo na náhradu jen do výše nečerpaných služeb, mimo případů, uvedených v článku 8. V okamžiku vzniku reklamace poskytovaných služeb musí být mezi zákazníkem a recepcí, případně delegátem proveden zápis o předmětu reklamace. tento zápis musí být ze strany recepce či delegáta vždy písemně potvrzen. Nevyčerpá-li zákazník, kteroukoliv ze zaplacených ubytovacích a stravovacích služeb, vzniká nárok na vrácení odpovídající finanční částky jen v případě, že si zákazník nechá recepcí ubytovacího zařízení nečerpané služby zaznamenat do Voucheru. Bez splnění těchto náležitostí nelze uplatnit nárok na reklamaci u CK.
12. ZDRAVOTNÍ NÁLEŽITOSTI
Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraničí.
13. ZAVAZADLA
Převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/osobu v dopravních prostředcích zajišťovaných CK je zdarma. Zákazník je povinen naložit si svá zavazadla do přepravního prostředku a v cílové stanici zavazadla ihned převzít. CK nepřebírá záruky za ztrátu nebo odcizení zavazadel. V případě ztráty nebo odcizení zavazadla může zákazník požádat průvodce o pomoc při vyřizování formalit v cizí zemi. Potvrzení od místních orgánů (na příslušném formuláři) a příslušné zápisy pak zákazník zasílá sám na pojišťovnu, v případě, že se zákazník pojistil na ztrátu a poškození zavazadel. V pojistných případech se jedná o přímý vztah zákazníka k pojišťovně, dopravci nebo ubytovacímu zařízení.
14. ZTRÁTA DOKLADU
V případě, že cestující v průběhu zájezdu ztratí nebo jsou mu odcizeny doklady, je povinen si pro zpáteční cestu opatřit nové (náhradní) doklady sám a na své vlastní náklady. Zákazník se může v tomto případě obrátit na průvodce s žádostí o výpomoc při opatření nových nebo náhradních dokladů pro zpáteční cestu. Náklady s touto pomocí spojené je povinen zákazník CK uhradit.
15. ŠKODY
Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu dopravy a pobytu v dopravním prostředku a v ubytovacím zařízení. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo vznikla neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení maximálního úsilí.
16. OSTATNÍ POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
a) Zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu.
b) Zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.
c) Nahlásit účast cizích státních příslušníků a doložit kopie jejich pasů.
17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ústní informace, které zákazník obdrží na prodejním místě, nezavazuje CK více než je uvedeno v písemné nabídce a písemném programu zájezdu. V případě nejasností před podpisem cestovní smlouvy se obraťte na pracovníky prodeje CK COMETT PLUS spol. s r.o., kteří Vám rádi poskytnou vysvětlení.


Tyto Všeobecné smluvní podmínky CK vstoupily v platnost a účinnost dne 1.1.2009, platí na dobu neurčitou a vztahují se na zájezdy, pořádané cestovní kanceláří COMETT PLUS spol. s r.o.. Na ostatní zájezdy se vztahují podmínky pořadatele zájezdu.

Vytvářím objednávku...